Grönare genom val – Nylands Grönas valprogram


Hållbar energipolitik stävjar klimatförändringen

 • Satsningar på förnyelsebar energi, energisparande och -effektivitet.
 • Utveckling och export av förnyelsebar energiteknologi, inte kärnkraft. En ökad användning av bioenergi får inte leda till andra miljöproblem. Vi bör sluta använda torv som energikälla.
 • Projektet med en sopförbränningsenhet i huvudstadsregionen får inte innebära minskad nyttoanvändning av material och sämre återvinning.


Arbete och hållbar tillväxt genom grön ekonomisk politik

 • En betydande mängd nya arbetsplatser kan skapas inom förnyelsebar energiteknologi.
 • Vikarier, deltids- och visstidsanställda, samt de som lever på stipendium bör ha likadana förmåner som de som har en fast anställning.
 • Alla medborgare bör få en grundinkomst som minst ersätter nuvarande minimistöd.
 • Företagare bör få all service vid en lucka, företagarnas socialskydd måste fås i skick. Det ska bli lättare att anställa den första arbetstagaren.
 • Vi höjer hellre skatter än skär ner viktig grundservice och förmåner. Tyngdpunkten i beskattningen bör flyttas till konsumtions- och miljöskatter.


God vård, bättre mående

 • Ansvaret för kvaliteten på servicen kan inte läggas på en extern producent. I första hand gäller det att producera bättre offentlig service. Service kan köpas in när det är väl motiverat.
 • Kommunerna skall sporras till friskvård och förebyggande av problem t.ex. genom öronmärkta statsandelar och genom utvecklat samarbete mellan olika aktörer.
 • Det behövs mera skolhälsovårdare, psykologer och kuratorer för att identifiera problem som barn och ungdomar har.
 • Bättre hem- och institutionsvård för äldre. Man bör övervaka att kvalitetsrekommendationerna efterföljs. Varje åldring bör ha rätt att välja hemort.
 • Närståendevårdare behöver stöd och hjälp för att orka.


Jämlikhet och välfärd

 • Föräldraledigheten bör förlängas så att båda föräldrarna har 6 egna månader och 6 månader kan delas enligt gemensamt beslut.
 • Samkönade par bör få rätt att gifta sig och ha full adoptionsrätt.
 • Man bör garantera att svårt handikappades subjektiva rätt till personlig assistent förverkligas i praktiken.
 • Då vi bygger ett mångkulturellt Finland är integrering av invandrare och förankring i samhället genom språkundervisning, arbete och förebyggande av diskriminering i en central roll.
 • Grundskolan, andra stadiets utbildning och högskoleutbildning med sikte på examen bör vara avgiftsfria också i framtiden. Den offentliga finansieringen för skola och utbildning bör garanteras.
 • Konsten har stor betydelse för välmåendet. Alla bör ha möjlighet att ta del av kulturen.


Mera lätt- och kollektivtrafik i hela Nyland

 • Stödet till kollektivtrafiken måste höjas – kollektivtrafiken skall utgöra ett såpass attraktivt alternativ att den egna bilen allt oftare står parkerad.
 • Stadsstrukturen ska stödja sig på spårtrafik. En ökande tågtrafik förutsätter att den s.k. Pisara-banan förverkligas. Stadsbanans förlängning i Esbo, Kustbanans andra spår mellan Kyrkslätt och Karis, stambanans förbättring från Kervo norrut och Klövskogsstäckningen är centrala banprojekt. Viktiga är också metrons förlängning från Mattby till Stensvik och Västbanan från Esbo centrum till Lojo.
 • Låt oss ta i bruk trängselavgifter i huvudstadsregionen och använda inkomsterna till att befrämja kollektivtrafiken.
 • Mera lättrafikleder ska byggas i hela Nyland.


Mera demokrati i metropolområdet

 • Metropolområdet behöver ett demokratiskt valt regionfullmäktige som drar upp de stora linjerna för markplanering, bostadspolitik, hälsovård och beskattning.
 • För att förstärka närdemokratin behövs dessutom lokala fullmäktige på kommun- eller stadsdelsnivå som bl.a. svarar för lokal service.


Östersjön i skick, nationalpark av Sibbo Storskog, ekologisk odling

 • Den gröna korridor som omger huvudstadsregionen bör bevaras och förstärkas genom att Sibbo Storskog blir nationalpark i enlighet med det mest omfattande alternativet som också bevarar NATURA-områdena vid Sibbos stränder.
 • För att skydda Östersjön och andra vattendrag måste man ingripa i lantbrukets och samhällets utsläpp. Vi vill att den blågröna algblomningen vid stränderna blir historia.
 • Naturenlig odling minskar belastningen på vattendragen och ökar naturens mångfald på landsbygden: vårt mål är att fördubbla den naturenliga åkerarealen i Nyland. Nyland skall bli GMO-fri zon.