Den gröna fullmäktigegruppen i Västra Nyland kommer att godkänna servicestrategin för välfärdsområdet enligt förslaget som förhandlats fram mellan fullmäktigegrupperna. Förhandlingsresultatet nåddes enhälligt.

”Vi gick in i förhandlingarna med målet att säkerställa att Västnyland också i fortsättningen erbjuder de social- och hälsovårdstjänster som används mest i form av lättillgängliga närtjänster. I det avseendet är resultatet väldigt bra”, säger Henna Partanen, ordförande för den gröna gruppen.

Under nästa år måste välfärdsområdet besluta om vilka verksamhetsställens hyreskontrakt man vill förnya efter den lagstadgade treåriga övergångsperioden. I förhandlingarna mellan fullmäktigegrupperna tog man också bort de kartscenarier för servicenätverket som tidigare hade orsakat mycket oro, och riktlinjerna för den fortsatta beredningen av ärendet förtydligades.

”För att stödja framtida beslutsfattande om servicenätverket kommer det att tas fram en rad olika alternativ, och deras inverkan kommer att bedömas noggrant på förhand. Detta höll vi också fast vid under förhandlingarna. Förändringar som berör verksamhetsställen är alltid viktiga beslut, så invånare och personal måste också höras i förväg”, säger Partanen.

De Gröna är också nöjda med hur personalen har beaktats i servicestrategin i allmänhet.

”Det råder stor brist på personal inom social- och hälsovårdssektorn, och vi måste investera i personalens välbefinnande, kompetens och ledarskap”, betonar Partanen. ”Till exempel sporrande lönemodeller, karriärvägar och möjligheter att påverka sitt eget arbete återspeglas också i servicestrategin. Istället är målet att avsevärt minska användningen av dyr inhyrd personal”, tillägger hon.

För De Gröna var det viktigt att säkerställa att anordnandet av tjänster inom välfärdsområdet inte bara handlar om ekonomisk hållbarhet, utan också om kvalitet.

”Det ska vara lätt att få åtkomst till till sociala tjänster och hälsovårdstjänster, och man ska kunna få hjälp i god tid. Tjänsterna måste vara effektiva och servicestigarna smidiga. Det är det enda sättet att säkerställa att en välfärdsområdet också kan vara ekonomiskt hållbart på lång sikt”, påpekar Partanen.

De Gröna är särskilt nöjda med att servicestrategin inte innehåller några besparingar inom rådgivningsverksamheten och elev- och studerandevården.

”Antalet barn i Västra Nyland ökar och antalet skolkuratorer och -psykologer är för närvarande otillräckligt. Det är viktigt att barn och unga får det stöd de behöver i ett tidigt skede. Detta har en stor inverkan på deras välbefinnande i framtiden”, avslutar Partanen.

Servicestrategin godkänns av Västra Nylands förbundsfullmäktige den 24.10.2023.