De gröna är nöjda med resultatet av servicenätsförhandlingarna som avslutades idag.

”I förhandlingarna lyckades vi bevara barnrådgivningens tjänster som närtjänster. I framtiden kommer det att byggas nya familjecenter, vilket i sin tur förbättrar kvaliteten på tjänsterna och underlättar för dem som behöver tillgång till fler olika tjänster. När nya familjecenter inrättas kommer rådgivningen att tryggas som närtjänst med hjälp av mobila tjänster i hela området. Det innebär att man i framtiden kommer att kunna träffa hälsovårdare till exempel i en närbelägen skola i skolhälsovårdens utrymmen eller på en lokal hälsocentral.” betonar Hanna Hukari, styrelsemedlem i välfärdsområdet och De grönas representant i förhandlingarna.

I den framtida utvecklingen av välfärdsområdets servicenät beaktas de regionala behoven av tjänster, verksamhetens effektivitet och kvalitet samt den totala ekonomiska effektiviteten. Tjänsteutbudet kommer också att i högre grad kompletteras med digitala och mobila tjänster. 

”Mobila tjänster innebär till exempel att munhälsokontroller eller en läkare och sjukskötare kan åka till en skola, till exempel. Vi kom överens om att närtjänsterna i Karislojo- och Sammatiområdena kan framöver förverkligas som mobila tjänster.” säger Henna Hiilamo, suppleant i regionstyrelsen.

”Tack vare De gröna fick vi i förhandlingarna med en bestämmelse om att stärka familjecentrens arbete mot våld i nära relationer, så att de som har upplevt eller upplever våld i nära relationer kan få den service de behöver. Det här är en utmärkt linjedragning.” glädjer sig Hanna Hukari, styrelsemedlem i välfärdsområdet.

För De gröna var det viktigt att beslutsprocessen för servicenätverket är tydlig och demokratisk. 

”Utvecklingsplanen för servicenätverket är till stor del ett riktgivande dokument som kommer att styra och gälla under flera år framöver. Det är viktigt att beslut om de mer konkreta handlingsplanerna och förändringarna i tjänsteutbudet fattas inom ramen för den politiska beslutsprocessen.” säger Henna Hiilamo, suppleant i välfärdsområdets styrelse. 

Under förhandlingarna efterlyste De gröna också information om vilka påföljder besluten får. Som stöd för beslutsfattandet behövs uppföljningsdata om hur de beslut som fattas nu återspeglas i invånarnas vardag och hur de påverkar användningen av tjänsterna. Till exempel har det funnits utmaningar med återuppringningstjänsten i Västra Nyland, och välfärdsområdets styrelse följer noga med situationen och utvecklingen av tjänsten. De gröna fick också in en skrivelse om detta i förhandlingarna. 

”Enligt en undersökning är det viktigaste för invånarna när det gäller social- och hälsovård att personalen är kompetent, att man snabbt får tillgång till tjänster och att den första kontakten är smidig, det vill säga att det är enkelt att få tag på hjälp. Det är också viktigt att följa med hur väl detta förverkligas. Tjänsterna finns ju till specifikt för invånarna.” säger Hanna Hukari, styrelsemedlem i välfärdsområdet.